Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา
ประชุม | 10 กุมภาพันธ์ 2565 16:21:21

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565 และได้กำหนดจัดการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์ AIC ในวัน พุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 น - 16.30 น. ณ อาคารโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาล้ยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย

รูปกิจกรรม