Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรตำบลทุ่งศรี
ค่ายกิจกรรม | 11 พฤษภาคม 2565 13:58:52

ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดฝึกอบรมการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรตำบลทุ่งศรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มังกิตะเป็นวิทยากรให้ความรู้  ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลละ ๓๐ ราย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.. ณ อาคารกิตติพงษ์  วุฒิจำนงค์

รูปกิจกรรม